Vakantievillaverzekering.nl is een handelsnaam van Klap b.v., welke verantwoordelijk is voor de inhoud en werking
van deze website.

Wie zijn we?

Klap b.v. heeft als kernactiviteit het adviseren over en het bemiddelen in financiële diensten en producten. Bij deze
dienstverlening aan klanten verwerken we een veelheid van persoonsgegevens. Onze contactgegevens zijn:

 • telefoon: 020 2 61 61 61
 • e-mail: info@klap.com
 • website: www.klap.com
 • postadres: Postbus 3957, 1001 AT Amsterdam.

Waarom dit statement?

We zijn ervoor verantwoordelijk om u persoonsgegevens zo goed mogelijk beschermen. We moeten daarbij voldoen aan de
eisen van de privacyregelgeving. We willen o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen
voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten u hebt ten aanzien van u eigen gegevens. In dit
Privacy-statement informeren we u hierover. Heb u na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan contact met ons
op.

1. Soorten gegevens

1.1
Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u:

 • contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en emailadres;
 • leeftijd, geslacht, burgerlijke staat;
 • gegevens met betrekking tot paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs (soms vragen we om een kopie van
  een identiteitsbewijs);
 • gegevens over dienstverband, inkomen, beroep en werkgever;
 • gegevens over financiële situatie, vermogen, en eventuele schulden;
 • gegevens over huidige financiële producten, zoals bankrekeningen of verzekeringen;
 • bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld gezondheid (in sommige gevallen);
 • gegevens over eventuele strafrechtelijke feiten, fraudeaspecten (indien relevant);
 • gegevens ingediende claims/claimhistorie;

1.2
Wanneer wij gezondheidsgegevens of strafrechtelijke gegevens verwerken, doen we dat uiterst
zorgvuldig, en doorgaans alleen met uw toestemming.

2. Doelen van de verwerking van gegevens

2.1
Wij verwerken uw persoonsgegevens gericht op o.a. de volgende activiteiten in onze
onderneming:

 • het beoordelen en accepteren van potentiële klanten;
 • het (laten) beheren van onze relatie met (potentiele) klanten en bezoekers;
 • het beheren en uitbreiden van ons klantenbestand;
 • het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten;
 • het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische doeleinden en het gebruik van een
  archiefbestemming;
 • het uitvoeren van (gerichte) marketing­ en promotieactiviteiten om een relatie met een (potentiele) klant tot
  stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard.

3. Rechtsgronden voor verwerking van gegevens

3.1
Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • het uitvoeren van een overeenkomst voor een financieel product of een financiële dienst;
 • het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, bijvoorbeeld het voldoen aan onze wettelijke
  zorgplicht gedurende de looptijd van een financieel product dat via onze bemiddeling tot stand gekomen is of het
  voldoen aan wettelijke termijnen voor het bewaren van gegevens;
 • de uitdrukkelijke toestemming die u hebt gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze
  toestemming kunt u altijd weer intrekken;
 • voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde.
  Wij maken hierbij steeds de afweging tussen uw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de
  zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met u, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie via
  eventueel direct-marketing en/of profilering gericht op marketing.

4. Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens

4.1
Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die
we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst.

4.2
Als onze relatie of overeenkomst eindigt, dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke
bewaartermijnen die voor ons gelden.

5. Informatie, wijziging en bezwaar

5.1
U hebt specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierover kunt
u altijd contact met ons opnemen.

5.2
Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen:

 • of wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
 • bezwaren tegen het verwerken van uw persoonsgegevens;
 • aanpassing van uw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;
 • beperking van uw persoonsgegevens;
 • verwijdering (wissen) van uw persoonsgegevens;
 • overdracht van uw persoonsgegevens aan uzelf of aan een andere organisatie op uw verzoek;
 • overleg met onze functionaris gegevensbescherming Toine Trommelen te bereiken via functionaris_­gegevensbescherming@klap.com;
 • vragen over de inhoud van dit Privacy statement.

5.3
Let op: het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als
dit het geval is zullen we u dit gemotiveerd laten weten.

6. Beveiliging van uw gegevens

6.1
Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens
te beveiligen.

7. Verstrekken van gegevens aan derden

7.1
Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen we wel doen als u ons
daarvoor toestemming hebt gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of
als zo’n de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

7.2
Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten aan u
verstrekken wij uw persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen:

 • financiële instellingen (zoals banken of verzekeraars) bij wie we voor u een financieel product aanvragen of bij
  wie u een financieel product hebt dat wij voor u beheren; of; waarbij we u begeleiden tijdens de looptijd van het
  product;
 • personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden;
  • externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals onze
   ICT-­dienstverlener of ons (direct) marketingbureau;
  • schade-experts, databases gericht op fraudebestrijding zoals Fish en Cis;
  • notarissen, advocaten, accountants (in voorkomende gevallen).

7.3
Externen partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit
uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen we vast in schriftelijke
overeenkomsten.

8. Wijzigingen van de Privacy statement

8.1
Het kan voorkomen dat we dit Privacy statement in de toekomst wijzigen. Op onze website vindt u
steeds het meest actuele statement.

9.Klachtrecht

9.1
Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw
rechten als klant? Neem dan in ieder geval contact met ons op via onze functionaris gegevensbescherming Toine
Trommelen te bereiken via functionaris_­gegevensbescherming@klap.com.

9.2
U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteit­persoonsgegevens.nl.


Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies (Google Analytics). Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met
pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.
De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘Analytics’-dienst.
Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google
kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de
informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google wel toegestaan
de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet
meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google
stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het
Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking
van eventuele persoonsgegevens.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw (privé)gegevens

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze
contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om uwzelf adequaat te identificeren. Wanneer het
gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te
sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van de browser.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of
met behulp van de Help-functie van de browser.

Bij ons kunt u uw vakantiehuis verzekeren

Livechat